top of page

Chính sách Bảo mật này được sửa đổi lần cuối vào Thứ 6 01 12 2023 18:30:42 GMT+0800 (Theo Giờ Hà Nội).

BASMI FIP™ Việt Nam ('Chúng ta', hoặc 'Chúng tôi') hoạt động tại trang web https://basmifipvietnam.com (Trang web). Trang web này cho bạn thông tin về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng của Trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng ('Trang web'), bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên của bạn ('Thông tin Cá nhân').

Nhật Ký Dữ Liệu Sử Dụng
Giống như những nhà điều hành trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi ('Dữ liệu nhật ký'). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Internet ('IP') từ máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập của bạn, thời gian mà bạn đã dành để tìm kiếm thông tin trên những trang web đó và các thống kê khác.

bottom of page