top of page

Điều Khoản Dịch Vụ

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ này ("Điều Khoản", "Điều Khoản Dịch Vụ") trước khi sử dụng trang web https://www.basmifipvietnam.com ("Dịch Vụ") do Basmi FIP™ Việt Nam điều hành.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ phụ thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ của bạn đối với các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn có thể không truy cập Dịch Vụ.

Tài Khoản
Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Sự thất bại trong việc làm như vậy là một sự vi phạm các Điều khoản, có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho mọi hoạt động hoặc hành động dưới mật khẩu của bạn, dù mật khẩu đó có thuộc Dịch vụ của chúng tôi hay một dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ sự vi phạm an ninh nào hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Basmi FIP™ Việt Nam sở hữu hoặc kiểm soát. Basmi FIP™ Việt Nam không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc các thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn còn nhận thức và đồng ý rằng Basmi FIP™ Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bị khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được cho là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào bạn truy cập.

Luật Chi Phối

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Malaysia, không kể đến các điều khoản xung đột pháp luật. Sự thất bại của chúng tôi trong việc thực thi bất kỳ quyền nào hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ những quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị tòa án tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước nào mà chúng ta có thể có giữa chúng ta liên quan đến Dịch vụ.

 

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu sự sửa đổi là đáng kể, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi các điều khoản mới có hiệu lực. Điều gì tạo nên một thay đổi đáng kể sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

bottom of page